Dimecres 13 Desembre 2006
MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I LA TÉCNICA

Rambla d'Egara, 270 Terrassa

Situat en un dels edificis industrials més bells i singulars del país, el Vapor "Aymerich, Amat i Jover" construït per l'arquitecte Lluís Muncunill, les obres del qual es van iniciar l'any 1907 inaugurat el novembre del 1908, la xemeneia de 35 mts. d'alçada de forma troncocònica va ser construïda pel mestre d'obres Baltá Comelles. Ens han explicat de manera reduïda però molt entenedora, tota la història des de la seva inauguració fins l'any del seu tancament 1978. Ens han mostrat tot el procés de fabricació del teixits de llana, desde la filatura fins als acabats, hem visitat les sales de maquinària fen un recorregut a través de la utilització històrica de les diferents fonts d'energia.

Situado en uno de los edificios industriales más bellos y singulares del país "Aymerich, Amat i Jover" construido por el arquitecto Lluís Muncunill, las obras del cual se iniciaron en el año 1907 siendo inaugurado el noviembre del año 1908. La chimenea de 35 mts. de altura de forma troncocónica fué construida por el maestro de obras Baltá Comelles. Nos han informado de manera reducida pero muy entendedora toda la historia desde su inauguración hasta el año de su cierre 1978. Nos han mostrado todo el proceso de fabricación de tejidos de lana, desde la filatura hasta los acabados, hemos visitado las salas de maquinaria haciendo un recorrido a través de la utilización histórica de las diferentes fuentes de energía.


Situated in one of the most beautiful industrial buildings and unique country "Aymerich, Amat i Jover" built by the architect Lluis Muncunill, construction of which began in 1907 being inaugurated on November of 1908. The chimney of 35 meters. height truncated cone shape was built by master builder Comelles Balt. We have reported so small but very comprehensively entire history since its inauguration until its 1978 closure. We have shown throughout the manufacturing process of woollen fabrics, from La Filature up finishes, we visited the halls of machinery making a tour through the historic use of different energy sources.

Preu: 4,00 €
Visitants-23 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dimecres 22 Novembre 2006
CENTRE CULINARI GALLINA BLANCA

Roger de Lluria, 120

Ens han ensenyat amb tot detall la manera de preparar plats senzills i suculents, postres apetitoses, secrets de cuina i com divertir-se en ella. El cuinat ha estat sortejat entre els visitants i tots hem estat obsequiats amb productes Gallina Blanca.

Nos han enseñado con todo detalle la manera de preparar platos sencillos y suculentos, postres apetitosos, secretos de cocina y como divertirse en ella. Los platos cocinados se han sorteado entre los visitantes y todos hemos sido obsequiados con productos Gallina Blanca.

We have taught in detail how to prepare simple and delicious dishes, appetizing desserts, and cooking secrets as fun in it. The dishes have been drawn between the visitors and we have all been awarded with products Gallina Blanca.


Preu: Gratuït
Visitants-43 persones

+ info: lavilluis@gmail.com
Dijous 9 de Novembre 2006
DIPÒSIT D'AIGÜES PLUVIALS PARC DE JOAN MIRÓ
DEPURADORA DEL PRAT DE LLOBREGAT

C/ Diputació (Llansa-Tarragona)

Dipòsit Parc de Joan Miró: capacitat total 70.000 m3 (en la actualitat Barcelona té set dipòsits pluvials), ens han explicat com el funcionament, depèn de centres automatitzats que regulen tan les comportes d'entrada al dipòsit com de sortide. A més de retenir l'aigua de la pluja, els dies de tempesta, compleixen altres objectius com: millora el funcionament de les plantes depuradores i, amb aixó, la qualitat de l'aigua que s'aboca al mar, platges més netas i preservació dels ecosistemes aquàtics i marins.
Depuradora del Baix Llobregat: es una de les més grans d'Europa, ocupa 36 hectàreas i té una capacitat de tractament de 420.000 m3/dia, amb el procés de reducció de nitrogen i el tractament terciari-engegat aquest any-, permet reutilitzar l'aigua depurada per a reg agrícola, manteniment del cabal del riu Llobregat i recuperació de les platges del sud de Barcelona per a usos lúdics.

Depósito Parc de Joan Miró: capacidad total 70.000 m3 (en la actualidad Barcelona tiene siete depósitos pluviales), nos han explicado como su funcionamiento depende de centros automatizados que regulan tanto las compuertas de entrada al depósito como las de salida. Además de retener el agua de la lluvia los dias de tempestat, cumplen otros objetivos como: mejora el funcionamiento de las plantas depuradoras y así la calidad del agua que se aboca al mar, playas más limpias y preservación de los ecosistemas acuáticos y marinos.
Depuradora del Baix Llobregat: es una de las más grandes de Europa, ocupa 36 hectáreas y tiene una capacidad de tratamiento de 420.000 m3/dia, con el proceso de reducción de nitrógeno y el tratamiento terciario -puesto en marcha este año- permite utilizar el agua depurada para el riego agrícola, mantenimiento del caudal del rio Llobregat y recuperación de las playas del sur de Barcelona para usos lúdicos.


Deposit Parc Joan Miro: total capacity of 70,000 m3 (currently has seven tanks storm Barcelona), we have explained their operation depends on automated centers that regulate both the entry gates of the deposit as the output. In addition to retaining rainwater day of tempestat, meet other goals such as improving the functioning of treatment plants and water quality that addresses the sea, cleaner beaches and preservation of marine and aquatic ecosystems.
Purification Baix Llobregat is one of the largest in Europe, occupies 36 hectares and has a treatment capacity of 420,000 m3/day, with the process of reducing nitrogen and tertiary treatment-launched this year-allows use purified water for agricultural irrigation, maintaining the flow of Llobregat and recovery of the southern beaches of Barcelona to playful uses.

Preu: Visita i Autocar Gratuït
Visitants-23 persones

+ info: lavilluis@gmail.com

CENTRE DE RECUPERACIÓ D'ANIMALS MARINS


Dimecres 25 Otubre 2006

CENTRE DE RECUPERACIÓ D'ANIMALS MARINS
"CRAM"
Premià de Mar
C/ Camí Ral, 239Hem visitat el Centre de Recuperació d'Animals Marins de la Fundació CRAM, es el primer centre especialitzat i equipat d'aquestes característiques a la Mediterrània. La seva tasca adreçada primerament a l'àmbit més inmediat recuperar i reintroduir al seu medi, mitjançant una assistència tècnica adecuada, els exemplars de les espècies marines protegides que hagin estat víctimes de avaraments, captura o pesca accidental. Desenvolupar i fomentar projectes de recerca, sensibilitzar i educar sobre el medi ambient a la població en general mitjançan les activitats que porta a terme. Ha estat una visita molt interessant.El Centro de Recuperación de Animales Marinos de la Fundación CRAM, es el primer centro especializado y equipado de estas características en la Mediterránea. Su tarea va dirigida primeramente al ámbito más inmediato, recuperar y reintroducir a su medio, mediante una asistencia técnica adecuada, los ejemplares de las especies marinas protegidas que hayan sido víctimas de atropellos, captura o pesca accidental. Desarrollar i fomentar proyectos de investigación, sensibilizar y educar sobre el medio ambiente a la población en general medante las actividades que llevan a término. Visita recomendada.

The Recovery Center of Marine Animal Foundation CRAM, is the first specialized center and equipped with these features in the Mediterranean. Its task is directed primarily to field more immediate, recover and reintroduce to their environment, through appropriate technical assistance, copies of protected marine species that have been victims of abuses, capture or bycatch. Develop i encourage research projects, raise awareness and educate about the environment to the general population medante activities that lead to the end. Visit recommended.

Preu: 4 €

Visitants-22 persones

TELEVISIÓ DE CATALUNYA-TV3Dimecres 18 Octubre 2006
TELEVISIÓ DE CATALUNYA-TV3
Sant Joan Despí
C/ Carrer de la TV3, s/


Televisió de Catalunya és una empresa pública catalana que gestiona diferents canals de televisió, a més, reinvindicacions populars han forçat a TVC a oferir les seves emissions també a les Illes Balears, País Valencià, Franja de Ponent i Andorra.
Hem visitat els diferents platós on graven i emeten els programes, entre ells els informatius amb el sistema dels avanços tecnològics més sofisticats d'avui, els espais de: vestuari, perruques, costura, planxa, càsting etc.


Televisión de Cataluña es una empresa pública catalana que gestiona varios canales de televisión. Reivindicaciones populares han obligado a TVC a ofrecer tambien sus emisiones a las Islas Baleares, País Valenciano, Franja de Poniente y Andorra. Hemos visitado distintos platós donde gravan y emiten programas, entre ellos los informativos, dotados con los sistemas tecnológicos y más sofisticados en el dia de hoy. Los espacios de vestuario, peluqueria, costura, plancha, casting etc.etc..

Television Catalonia is Catalan a public company that manages several television channels. Claims have forced popular TVC also to offer their broadcasts to the Balearic Islands, Valencia, West Strip and Andorra. We visited different sets where taxed and broadcast programmes, including news, endowed with technological systems and more sophisticated today. The spaces apparel, hairdressing, sewing, ironing, casting etc.etc ..

Preu: Gratuït

Visitants-35 persones

MUSEU DEL FERROCARRILDimecres 21 Juny 2006
MUSEU DEL FERROCARRIL

Vilanova i la Geltrú
C/ Pl. Eduard Maristany, s/n

Museu situat en l'històric dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú, mostra de manera activa i suggeridora l'univers del tren i el seu paper en el móm contemporani des dels seus orígens fins al segle XXI. A la planta primera ens han projectat l'audiovisual multivisió Puja al Tren de la Història, guardonat amb nombrosos premis, hem vist maquetes de trens de diferents èpoques, oficines i la biblioteca-hemeroteca pública especialitzada en ferrocarril.

Museo situado en el histórico depósito de locomotoras de vapor de Vilanova i la Geltrú, muestra de manera activa y sugeridora el universo del tren y su papel en el mundo contemporáneo desde sus orígenes hasta el siglo XXI. A la planta primera, nos han proyectado el audiovisual multivisión "Puja al tren de la Història", galardonado con numerosos premios, hemos visto maquetas de trenes de distintas épocas, oficinas y la biblioteca-hemeroteca pública especializada en el ferrocarril.

Museum located in the historic depot steam locomotives of Vilanova i la Geltru, shows an active and sugeridora the universe of the train and its role in the contemporary world from its origins to the twenty-first century. On the first floor, we have projected the audiovisual multivision "Bid to train the History," won numerous awards, we saw models of trains from different eras, offices and the library-public library specializing in rail.

Preu: 4,50 €

Visitants-17 persones
+ info: lavilluis@gmail.com

SERVEI TERRITORIAL DE TRÀNSIT DE BARCELONADimecres 7 Juny 2006

SERVEI TERRITORIAL DE TRÀNSIT
DE BARCELONA
C/ Via Layetana, 60


Ens informan de les mesures especials de regulació de trànsit que té atribuïdes entre d'altres, les quals tenen com a objectiu garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit en les demarcacions territorials de Catalunya. Es comenta la necessitat d'un canvi cultural, de la problemàtica de l'alcohol, de la pèrdua de Punts i sanció econòmica segons l'infracció realitzade,
de l'incompliment de moltes normes bàsiques de trànsit, tot lo que porta a la desobediència social en la conducció.


Nos informan de las medidas especiales de la regulación de tránsito que tienen atribuidas entre otras, las cuales tienen como objetivo garantizar la seguridad y fluidez del tránsito en las demarcaciones territoriales de Cataluña. Se comenta la necesidad de un cambio cultural, de la problemática del alcohol, de la pérdida de Puntos y sanción económica según la infracción cometida, del incumplimiento de muchas normas básicas de tránsito, todo lo que lleva a la desobediencia social en la conducción.

We report the special measures for the regulation of transit are attributed among others, which aim to ensure safety and smooth flow of traffic into the territorial boundaries of Catalonia. It says the need for a cultural change, the problem of alcohol, loss of points and economic sanctions as the infringement, breach of many basic rules of traffic, everything that leads to disobedience social driving.

Preu: Gratuït

Visitants-26 persones

SUPERCOMPUTING CENTER

Dimecres 24 Maig 2006SUPERCOMPUTING CENTER
C/Jordi Girona, 31


El MareNostrum, instal.lat al Barcelona Supercomputing Center té una capacitat de processament de 27,91 bilions d'operacions per segon, que es situa en el primer més potent d'Europa, ocupant el lloc número 8 en el rànking de superordinador del món. Un dels avantatges del MareNostrum és que pot treballar per diverses recerques a la vegada, implica un pas endavant i interdisciplinari en aquesta matèria. S'hi desenvolupen projectes de recerca de la més alta qualitat científica, tant en l'àmbit de Catalunya com d'Espanya i de la resta del món. Visita molt interessant-recomanada.El MareNostrum, instalado al Barcelona Supercomputing Center, tiene una capacidad de procesamiento de 27,91 billones de operaciones por segundo, esto lo situa en el primero más potente de Europa, ocupando el lugar número 8 en el ránking de superordenador del mundo. Una de las ventajas del MareNostrum es que puede trabajar en diversas investigaciones a la vez, implica un paso adelante y interdisciplinario en esta materia. Se desarroyan proyectos de investigación de la más alta calidad científica, tanto en el ámbito de Catalunya como de España y resto del mundo.

The MareNostrum, installed at Barcelona Supercomputing Center, has a processing capacity of 27.91 trillion operations per second, that the situation in the first most powerful in Europe, occupying the place number 8 in the ranking of supercomputer in the world. One advantage of MareNostrum is that it can work in various investigations at the same time, and implies a step forward in this interdisciplinary field. It desarroyan research projects of the highest quality science, both in the field of Catalonia as Spain and the rest of the world.

Preu: Gratuït

Visitants-22 persones

CAIXAFÒRUM

Dimecres 10 Maig 2006
L'IMPERI OBLIDAT - EL MÓN DE L'ANTIGA PÈRSIA

CAIXAFORUM
Av.Marquès de Comillas, 6-8

L'exposició mostra fins a 500 objectes entre escultures, vasos d'or, joies, armes, murals, etc. , hem tingut una visió molt completa de la prosperitat i esplendor de l'imperi i cultura persa (550-331 aC). Els fastuosos palaus, l'exquisida artesania i el sofisticat sistema d'ensenyament. Les obres exposades que hem vist procedeixen de: Museu Nacional de Teheran i un nombre important de peces cedides pel British Museum i el Museu del Louvre.


La exposición muestra hasta 500 objetos entre esculturas, vasos de oro, joyas, armas, murales, etc.., nos ha proporcionado una completa visión de la prosperidad y esplendor del imperio y cultura persa (550-331 aC). Los fastuosos palacios, la exquisita artesania y el sofisticado sistema de enseñanza. Las obras expuestas que hemos visitado, proceden de: Museo Nacional de Teheran y un número importante de piezas cedidas por el British Museum y el Museo del Louvre.

The exhibition features 500 objects up between sculptures, vessels of gold, jewelry, weapons, murals, etc. .., has given us a complete vision of prosperity and splendor of the Persian empire and culture (550-331 BC). The fastuosos palaces, exquisite handicrafts and sophisticated educational system. The exhibited works that we visited, from: National Museum of Teheran and a significant number of pieces relinquished by the British Museum and the Louvre.

Preu: 2 €

Visitants-23 persones

MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA


Dimecres 19 Abril 2006

MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
C/ Passeig de Sta. Madrona, s/n


El museu Etnològic, es un espai de diàleg i de reconeixement entre les cultures. El seu patrimoni el formen col.leccions de cultura material representatives de pobles d'arreu del món que defineixen tres grans àmbits temàtics: Origens, Pobles i Mosaics. Visita recomanada.


El museo Etnológico, es un espacio de diálogo y de reconocimiento entre las culturas. Su patrimonio lo forman colecciones de cultura material representativas de pueblos del mundo que definen tres grandes ámbitos temáticos: Orígenes, Pueblos y Mosaicos. Visita recomendada.

The Museum of Ethnology, is a space for dialogue and appreciation among cultures. His heritage is composed of material culture collections representing peoples of the world that defined three major thematic areas: Origins, Peoples and Mosaics. Visit Recommended.

Preu: Gratuït

Visitants-19 persones

BODEGUES TORRES


Dimecres 5 Abril 2006
BODEGUES TORRES
Vilafranca del Penedès
Finca "El Maset" PACS DEL PENEDÈS
Hem vist còmodament asseguts, un Vídeo amb referència a la història i vida de la familia Torres i els seus vinyers. Mitjançant el transport d'un trenet, hem recorregut diverses instal.lacions i cellers, al finalitzar la visita, ens han convidat a un esmorzar de pa amb tomàquet i embotits del país regat amb un dels seus excel.lents vins.


Hemos visto comodamente sentados, un video informativo sobre la historia y vida de la familia Torres y sus viñedos. Mediante el transporte de un trenet, hemos recorrido diversas instalaciones y bodegas. Al finalizar la visita nos han invitado a un desayuno de pan con tomate y embutidos del país regado con uno de sus excelente vinos.

We have seen comfortably seated, an informational video about the history and life of the Torres family and its vineyards. By transporting a trenet, we tour various facilities and warehouses. At the end of the visit we were invited to a breakfast of bread with tomato and sausage washed down with the country one of its excellent wines.

Preu: Visita gratuït - Autocar 6 €

Visitants-45 persones

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER
Dimecres 22 Març 2006


BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER
Vilanova i la Geltrú
C/ Avgda.Víctor Balaguer, s/n
Hem gaudit de col.leccions exòtiques de relleu: egípcia, filipina, oriental, pecolombina i altres de diverses: arts decoratives, escultura, vidre, ceràmica, arqueologia, armes, joieria, numismàtica i finalment hem seguit l'evolució de la pintura catalana des de l'any 1900 fins al 1960, amb obres molt representatives dels períodes modernista, noucentista i informalista.


Hemos gozado de las exóticas colecciones de relieve: egipcia, filipina, oriental, precolombina y otras diversas artes decorativas, escultura, vidrio, cerámica, arqueología, armas, joyería, numismática y finalmente hemos seguido la evolución de la pintura catalana desde los años 1900 al 1960, con obras muy representativas de los períodos modernista, noucenista y informalista.

We enjoyed the exotic collections emphasize: Egyptian, Filipino, Eastern, pre-Columbian and various other decorative arts, sculpture, glass, pottery, archaeology, weapons, jewelry, coins and finally we have followed the evolution of the Catalan painting from the years 1900 to 1960, with works very representative of the Modernist periods, and noucenista informalist.

Preu: 3 €

Visitants-20 persones

MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA

Dimecres 8 Març 2006

MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA
C/ Plaça de Pau Vila, 3


Tot fen el recorregut per l'exposició, hem estat molt bé informats de l'evolució política, social, econòmica i cultural del nostre País, des dels temps més remots fins a la darreria del segle XX.


Recorriendo la exposición, nos han bien informado de la evolución política, social, económica y cultural de nuestro País, desde los tiempos más remotos hasta finales del siglo XX.

Walking exposure, we were well informed of the political, social, economic and cultural development of our country, from ancient times until the end of the twentieth century.

Preu: 5 €

Visitants-23 persones

MUSEU FREDERIC MARÈS

Dimecres 22 Febrer 2006
MUSEU FREDERIC MARÈS
C/ Plaça de Sant Iu, 5-7


Hem gaudit de la principal col.lecció d'escultura hispànica dels segles XII al XIX de tot l'Estat espanyol. Col.leccions de l'època romàntica femenina, objectes relacionats amb el món de l'oci vuitcentista, gran varietat de pipas d'alts nivells i estil molt sofisticat, figures de pessebre, rellotjes, fotografia amb una diversitat d'objectes realment sorprenent, i d'altres.


Hemos gozado de la principal colección de escultura hispánica de los siglos XII al XIX de todo el Estado español. Colecciones de la época romántica femenina, objetos relacionados con el mundo del ocio ochocentista, gran variedad de pipas de alto nivel y estilos muy sofisticados, figuras de pesebre, relojes, fotografía con una diversidad de objetos realmente sorprendentes y otros.

We enjoyed the largest collection of sculpture Hispanic XII of the nineteenth century around the Spanish State. Collections of the romantic era female objects related to the world of entertainment ochocentista, pipes wide variety of high-level and highly sophisticated styles, figures manger, clocks, photography with a variety of objects really surprising and others.


Preu: 2 €
Visitants-22 persones
+ info: lavilluis@gmail.com

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONADimecres 8 Febrer 2006


MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
C/ Avgda. De les Drassanes, s/n


Hem visitat un important conjunt de col.leccions de models, que il.lustren la cultura marítima catalana, i ajuden a comprendre el com i el perquè de la història marítima del país.


Hemos visto un importante conjunto de colecciones de modelos, que ilustran la cultura marítima catalana y ayudan a comprender el como y el porqué de la historia marítima del país.

We have seen an important set of collections of models illustrating the Catalan maritime culture and help to understand how and why the country's maritime history.

Preu: 3 €

Visitants-28 persones

CAIXAFÒRUM

Dimecres 25 Gener 2006L'ART NOVEAU LLEGAT DE SIGFRIED BING

CAIXAFORUM

Av.Marquès de Comillas, 6-8


L'exposició aplega per primera vegada més de quatre-cents objectes i obres d'art com ara: quadres de Van Gogh, Toulouse Lautrec, Degouve de Nuncques, Rusiñol i Vuillard, vidrieria de Tiffany, escultures de Rodin i Bourdelle, mobles de Georges de Freure o Guillart, ceràmiques, joies etc.etc., col.leccions provinents de la galeria "L'Art Nouveau" que Sigfried Bing va obrir a París, reunin molts artistes de diverses disciplines, tal com hem pogut apreciar.


La exposición reune por primera vez más de cuatrocientos objetos y obras de arte como: cuadros de Van Gogh, Toulouse Lautrec, Degouve de Nuncques, Rusiñol y Vuillard, vidrieria de Tiffany, esculturas de Rodin y Bourdelle, muebles de Georges de Freure o Guillart, cerámicas, joyas etc.etc...,colecciones que provienen de la galeria "L'Art Nouveau" que Sigfried Bing abrió en París, reuniendo muchos artistas de diversas disciplinas, tal como hemos podido apreciar.

The exhibition brings together for the first time over four hundred objects and works of art as paintings by Van Gogh, Toulouse Lautrec, Degouve de Nuncques, Rusiñol and Vuillard, vidrieria Tiffany, sculptures by Rodin and Bourdelle, furniture Georges de Freure or Guillart, ceramics, jewelry etc.etc ..., collections from the gallery L'Art Nouveau "Siegfried Bing opened in Paris, bringing together artists from many different disciplines, as we have seen.

Preu: 2 €

Visitants-31 persones

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Dimecres 11 Gener 2006


CARAVAGGIO I LA PINTURA REALISTA EUROPEA

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA
Palau Nacional (Parc de Montjuic)

Caravaggio i la pintura realista europea ofereix una nova mirada sobre la trajectòria artística del mestre llombart, Michelangelo Merise "Caravaggio" (1571-1610), les seves obres mostren com el seu art, més que evolució, va ser revolució i explica l'extraordinària influència que va exercir en tots els grans pintors del segle XVII, hem pogut veure gairebé un centenar d'obres dels grans mestres d'aquest segle.

Caravagio y la pintura realista europea ofrece una nueva mirada sobre la trayectoria artística del maestro lombardo, Michelangelo Merise "Caravaggio" (1571-1610), sus obras muestran como su arte, más que evolución, fué revolución y explica la extraordinaria influencia que ejerció en todos los grandes pintores del siglo XVII, hemos contemplado casi un centenar de obras de los grandes maestros de este siglo.

Caravagio and European painting realistic offers a new perspective on the career of master Lombard, Michelangelo MERISE "Caravaggio" (1571-1610), his works show how his art, rather than evolution, and revolution was explained that the extraordinary influence exercised in All the great painters of the seventeenth century, we have seen nearly a hundred works of great masters of this century.

Preu: 4 €

Visitants-26 persones
+ info: lavilluis@gmail.com